Twój najlepszy wybór

od 70 lat z Wami

Nowości w produkcji: wentylator WWOax-20P

18.09.2015

OWENT wprowadził do swojej produkcji wentylator przeciwwybuchowy, gazoszczelny w wykonaniu ze stali 0H18N9 z uszczelnieniem mechanicznym typu 55VD/13 z cieczą zaporową. Próba szczelności wykonana wg. ISO 13349: 1999 zgodnie z PN-EN 14986.

Wentylator uzyskał certyfikat zgodności z Dyrektywą ATEX oraz normami zharmonizowanymi: PN-EN 13643-1: 2010, PN-EN 13463-5: 2012, PN-EN 14986: 2009w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG. Wnętrze obudowy wentylatora zostało zaprojektowane bardzo szczelnie w sposób utrzymujący absolutną próżnię.

Zastosowanie:

Do sterylizacji produktów np. medycznych (kardiologia, radiologia, anestezjologia, chirurgia, dializa, ginekologia, urologia).

Przetłaczany czynnik:

Tlenek etylu C2H4O w postaci gazowej (temp. zapłonu -50oC, samozapłonu +440oC)

Zagrożenia spowodowane wyciekiem gazu TE:

Tlenek etylu jest gazem cięższym od powietrza, unosi się tuż nad gruntem. Człowiek nie wyczuwa zapachu TE poniżej stężenia 700 ppm. Próg wyczuwania zapachu jest powyżej poziomu bezpiecznego dla zdrowia. Kontakt z gazowym TE powoduje podrażnienie oczu

i nosa, bóle głowy, nudności, wymioty i może doprowadzić do zatorów w płucach.

Obecnie wentylator pracuje w BALTON Warszawa i z powodzeniem spełnia wszystkie wymogi.